Algemene Voorwaarden speelleerdoen.nl

Introductie

Algemene voorwaarden.

De wet verplicht de ondernemer en de wet verplicht de consument. Die zelfde wet geeft de ondernemer en de consument ook rechten. Dat moet nu eenmaal en het moet ook vermeldt worden onder algemene voorwaarden. Mijn verplichting aan u is dit aan u mede te delen. Dat doe ik met de eerste simpele versie (I) en tweede wat zakelijke versie (II).Hieronder onder elkaar te lezen.

Buiten al die versies om, heb ik liever een belletje als er iets niet goed is of goed gaat. Ik denk dat we er in alle redelijkheid wel uit komen.

Ingrid Aaltink

Speel Leer Doen  06- 31 96 67 62  (9.00 -12.00)

ALGEMENE VOORWAARDEN ( I)

Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Speel Leer Doen, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden vindt u hieronder en in de algemene voorwaarden II
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Speel Leer Doen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Speel Leer Doen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Speel Leer Doen. Speel Leer Doen  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Speel Leer Doen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 


Bij bestelling beneden de € 100,00 worden € 6,25 verzendkosten berekend.

Boven de € 100,00 zijn er geen verzendkosten binnen Nederland. 

Voor België en Duitsland berekenen we andere verzendkosten. Tot 10 kg € 9,00. Orders uit het buitenland moeten ook vooraf betaald worden door middel van overmaking. Orders uit het buitenland boven de € 150,00 worden gratis bezorgd. Mits het pakket niet zwaarder is dan 10 kg. Voor verzending naar andere landen neem contact op via info@speelleerdoen.nl. 

Vooraf overmaken kan op rekening IBAN NL56RABO 0106 815 156 voor Nederland. 

Voor overmaking vanuit het buitenland IBAN NL56RABO 01068 151 56 BIC RABONL2U 

Na de betaling met IDEAL wordt de bestelling binnen 2 tot 8 werkdagen bezorgd. Mocht het anders zijn dat word u daarvan op de hoogte gesteld. Afhalen is ook mogelijk in overleg tijdens of buiten openingstijden. 

Op rekening is alleen voor scholen en instellingen en dienen vooraf telefonisch overlegt te worden. Kiest u Vooraf overmaken wilt u het bedrag dan zo snel mogelijk binnen 3 dagen overmaken op bovengenoemde rekening. 

Nalevering worden gratis na geleverd. Duurt het voor u te lang dan kunt u een nalevering na minimaal 3 weken annuleren. De gemaakte kosten (m.u.v. verzendkosten) worden teruggestort. 

 

2. Prijzen/Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Speel Leer Doen zijn vrijblijvend en Speel Leer Doen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en andere opties. 

3. Retourzendingen
3.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen (liever natuurlijk wel) worden geretourneerd. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14  dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Speel Leer Doen worden afgeleverd.  Denk ook aan goed verpakt retour te zenden. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn voor uw rekening. 

3.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Speel Leer Doen onder vermelding van het en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Speel Leer Doen zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

3.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Speel Leer Doen zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Speel Leer Doen neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

3.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar Speel Leer Doen zodat wij uw zending verwachten. U ontvangt dan eventueel digitaal het modelformulier herroeping.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden en de artikelen nog verkoopbaar aankomen.

• Indien u betaald hebt via een betaalsysteem zoals  iDeal vernemen wij ook graag uw bankrekeningnummer waar eventuele retourgelden op teruggestort worden.

3.5 Heeft u vooruit betaald dan zal het bedrag worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.


3.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. 

 

4. Betalingen
4.1 Betalingen via iDeal of overschrijving geschieden vooruit. Bestellingen kunnen tevens opgehaald worden bij Speel Leer Doen, Maximastraat 1, 7442 NW  Nijverdal, alleen op afspraak!! . De betaling geschiedt dan bij het ophalen van de bestelling. Dit kan contant of via pin.

5. Levering
De door Speel Leer Doen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Speel Leer Doen worden teruggestort.

6. Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Speel Leer Doen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7. Garantie
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

8. Elektronische communicatie en bewijs

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Speel Leer Doen(dan wel door u ingeschakelde derden), is Speel Leer Doen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Speel Leer Doen.

8.2 De administratie van Speel Leer Doen geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Speel Leer Doen geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Speel Leer Doen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Speel Leer Doen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Speel Leer Doen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Speel Leer Doen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Speel Leer Doen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Levering – en betalingsvoorwaarden.

Alle omschrijvingen in deze webwinkel zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. We behouden ons het recht om hiervan te kunnen afwijken door fabrieks- en of collectiewijzigingen. Voor eventuele zetfouten in teksten en prijzen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Uitvoering
Bij bestelling beneden de € 100,00 worden € 5,50 verzendkosten berekend. Boven de € 100,00 zijn er geen verzendkosten binnen Nederland.

Voor België en Duitsland berekenen we andere verzendkosten. Tot 10 kg € 8,50. Orders uit het buitenland moeten ook vooraf betaald worden door middel van overmaking. Orders uit het buitenland boven de € 200,00 worden gratis bezorgd. Mits het pakket niet zwaarder is dan 10 kg. Voor verzending naar andere landen neem contact op via info@speelleerdoen.nl.

Vooraf overmaken kan op rekening 1068.15.156 voor Nederland.
Voor overmaking vanuit het buitenland IBAN NL56RABO0106815156 BIC RABONL2U

Na de betaling met IDEAL wordt de bestelling binnen 2 tot 8 werkdagen bezorgd. Mocht het anders zijn dat word u daarvan op de hoogte gesteld. Afhalen is ook mogelijk in overleg tijdens of buiten openingstijden.

Op rekening is alleen voor scholen en instellingen.Kiest u Vooraf overmaken wilt u et bedrag dan zo snel mogelijk binnen 3 dagen overmaken op bovengenoemde rekening.

Nalevering worden gratis na geleverd. Duurt het voor u te lang dan kunt u een nalevering na minimaal 3 weken annuleren. De gemaakte kosten (m.u.v. verzendkosten) worden teruggestort.

Prijzen
Onze prijzen zijn gebaseerd op rechtstreekse levering aan particulieren, scholen, praktijken en instellingen.
De prijzen in de webwinkel zijn inclusieve 9% of 21% BTW.

Contactgegevens:
Per telefoon 0548 - 858033 of 06 – 31 96 67 62
Per email info@speelleerdoen.nl
Per post Speel Leer Doen
Maximastraat 1
7442 NW Nijverdal

Team Speel Leer Doen
Educatieve spel- en leermaterialen(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
  • speelleerdoen.nl
  • Ingrid Aaltink
  • Ingird Aaltink

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2011 - 2023 Speel Leer Doen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel